• 21.01.2022 Anaïs Meier Mit einem Fuss draussen: Basel Basel Klara
  • 26.03.2022 Anaïs Meier Mit einem Fuss draussen: Bern, Egelsee Bern Egelsee
  • 22.06.2022 Anaïs Meier Mit einem Fuss draussen Bern Café Kairo